Vernieuwing Afwegingskader Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Op 1 januari 2019 gaat de verbeterde Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling van kracht. De NVS-NVL is nauw betrokken bij de vernieuwing van het afwegingskader, vanuit de projectgroep onderwijs. Lees in dit artikel over de laatste stand van zaken.

De NVS-NVL stuurt de projectgroep van het cluster onderwijs aan binnen het vernieuwingstraject. Daarover berichtten we eerder al in onze tweewekelijkse nieuwsbrief. De overkoepelende projectgroep heeft inmiddels een algemeen stappenplan voor alle beroepsgroepen (waaronder het onderwijs) gemaakt en is nu druk bezig om plannen te ontwerpen voor de implementatie van de Meldcode. Het ministerie van VWS heeft toegezegd dat er een publiekscampagne komt om de Meldcode breed aandacht te geven.

meldcode huiselijk geweld

Workshops over de vernieuwing van de Meldcode
Maar ook nu gebeurt er al van alles: op de Dag van de Zorgcoördinator van 10 april heeft projectleider Martenjan Poortinga twee workshops verzorgd over de Meldcode en de implicaties ervan. Op het jaarlijks congres van de leerplichtambtenaren deze week verzorgt hij eveneens twee workshops. Ondertussen genereren de deelnemers aan de projectgroep onderwijs (de PO-Raad, de VO-raad, de MBO-Raad, het hoger onderwijs, de LBBO en de vakbonden) ook het een en ander aan publicaties.

De volgende stap in het proces is een bestuurlijk akkoord over de inhoud van het afwegingskader binnen de Meldcode. Wil je meer informatie, heb je vragen: stuur een mail naar de projectleider van het cluster onderwijs: m.j.poortinga@nvs-nvl.nl. Je kunt hem ook inschakelen voor het verzorgen van workshops, meedenktafels, voorlichtingsbijeenkomsten, etc.

Alle informatie over de verbetering van het Afwegingskader, inclusief informatieve video, vind je op de website van Augeo.