LOB in coronatijden

Scholen zijn gesloten, veel leerlingen en studenten volgen onderwijs op afstand. Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor aanmelddata, studiekeuze en examens? Hoe kun je je leerlingen tóch begeleiden bij hun studiekeuzeproces? Op onze website staat de belangrijke informatie en tips op een rij. We vullen dit bericht steeds aan.

Laatst bijgewerkt: 28 mei 2020

Op deze pagina:

 • Belangrijk nieuws voor de LOB'er
  --> Protocollen, afschaffen CE, Slaag-zak regeling van OCW, aangepaste exameneisen, aanmelddata HO, aangepaste selectieprocedure, (alternatieve) examinering in het MBO
 • Tips voor LOB in coronatijden
  --> Tips voor het studiekeuzeproces online, een overzicht van activiteiten van hogescholen en universiteiten en handige websites voor je leerlingen
 • Interactie en ondersteuning
  --> Hoe kunnen we jou en elkaar helpen?

 

Belangrijk nieuws voor de LOB'er in VO en MBO

Het kabinet heeft een uitbreiding van de versoepeling van de bestaande maatregelen bekend gemaakt. Deze informatie wordt de komende dagen verder aangevuld. Voor een overzicht van belangrijke data, is er deze handige factsheet . 

Protocol VO

 • Het Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.  
 • Het Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.

Download het protocol en bekijk de vragen en antwoorden m.b.t. de heropening VO-scholen op: https://www.fvov.nl/?p=10396 en op: https://www.vo-raad.nl/nieuws/voorlopig-protocol-heropenen-vo-scholen-gepubliceerd

Bij de vragen en antwoorden wordt o.a. aangegeven dat bij overleg en begeleiding zo mogelijk vanuit huis dient te worden gewerkt. Heb jij (personele) vragen m.b.t. de aanvang van jouw werkzaamheden? Laat het ons weten (Sandra Mors via s.mors@nvs-nvl.nl)  zodat wij deze kunnen voorleggen bij de FvOv.

Servicedocument Praktijkonderwijs en VSO (bron: Stichting Platform vmbo)

De schoolsoorten, die praktijk- en beroepsgerichte vakken in het curriculum hebben, zoals het VMBO, Praktijkonderwijs en het VSO, staan de komende periode voor een extra uitdaging. Praktijk- en beroepsonderwijs vragen vaak juist nabijheid, en hebben ook vaak lokalen en roosters die zich niet makkelijk lenen voor 1,5 meter afstandsonderwijs.

Om de scholen te ondersteunen hebben de Stichting Platforms vmbo, de Sectorraad Praktijkonderwijs en Lecso, gezamenlijk een service-document ontwikkeld. Dit is een document dat de scholen kan helpen met het operationaliseren van het protocol van de VO-raad: https://www.lecso.nl/nieuws/368105-aangepaste-versie-protocol-vso-beschikbaar (bron: LESCO)

Daarnaast heeft SPV tips en adviezen op een rijtje gezet voor veilig werken bij de beroepsgerichte programma's. Bekijk het Servicedocument en de tips en adviezen over veilig werken bij de beroepsgerichte programma’s op: https://www.platformsvmbo.nl/corona

Centrale examens VO geschrapt, College-examens VSO gehandhaafd

De centrale examens in het VO zijn dit jaar geschrapt. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen hadden door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. De landelijke uitslagdatum is 4 juni.

Besluit examens VSO

Net als leerlingen op reguliere middelbare scholen hoeven de vso-leerlingen geen centraal schriftelijk te maken. Leerlingen bij het vso hebben geen schoolexamens gehad. Daarom is tijdens een spoeddebat met de minister en de Tweede Kamer op 13 mei besloten dat het mondeling college-examen (onderdeel van de staatsexamens) binnen het VSO wel door gaat. Als die voldoende zijn, hebben de vso-leerlingen wettelijk aan hun diploma-eisen voldaan. Het mondeling examen moeten de leerlingen afleggen bij een examinator, iets wat ze anders ook hadden moeten doen in plaats van de schoolexamens. Om deze kwetsbare groep te helpen, kinderen mogen ze wel een mentor van school meenemen naar het examen. Tevens is op 13 mei besloten dat eindexamenleerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs (vso) tot begin januari volgend jaar de kans krijgen om hun eindexamen te halen. Ook krijgen ze vier herkansingen en kunnen ze al aan hun vervolgopleiding beginnen als ze nog geen diploma hebben. Met dit besluit komt een einde aan een hoog oplopend conflict tussen minister Arie Slob (Onderwijs) en de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wilde dat leerlingen in het speciaal onderwijs net als de leerlingen op reguliere middelbare scholen dit jaar geen eindexamen hoefden te doen. Volgens Slob kon dat echter niet. bron: www.aob.nl en www.ad.nl.

Zicht op verhoudingen CE en SE

Door het schrappen van het Centraal Examen staan scholen in het voortgezet onderwijs voor belangrijke keuzes. Claudy Oomen van de Universiteit Utrecht schreef er handig stappenplan voor. Erg interessant voor alle VO scholen.
https://www.uu.nl/sites/default/files/hulp_in_crisistijd_meer_zicht_op_verhoudingen_se_en_ce.pdf


Veelgestelde vragen rondom eindexamens en slaag-zakregeling

Op deze pagina vind je meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen voor leerlingen, studenten, het onderwijs, de eindexamens in het voortgezet onderwijs en de slaag-zakregeling voor 2020, de uitslagdatum van 4 juni en de resultaatverbeteringstoets. Als leerlingen zijn gezakt, mogen zij maximaal twee schoolexamens herkansen. Een deel van de vmbo’ers mag zelfs drie vakken herkansen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs

Flyers aangepaste exameneisen 2020 in verband met de coronacrisis

Ook dit schooljaar (2019-2020) hebben het ministerie van OCW en het LAKS flyers tot stand gebracht voor leerlingen en ouders/verzorgers waarin de slaag-zakregeling overzichtelijk uiteen wordt gezet. Deze flyers bevatten de actuele exameneisen na de afgelasting van de centrale examens in verband met de coronacrisis. Bron: examenblad
Er is een aparte flyer voor elk schooltype:

Handreiking bevorderingsbeleid VO

In elk geval tot 1 juni aanstaande krijgen de meeste leerlingen in het vo geen les meer op school en volgen ze onderwijs op afstand. In deze huidige omstandigheden hebben alle scholen hun onderwijsprogramma’s, de onderwijstijd en het toetsrooster moeten aanpassen. Dit zal consequenties hebben voor de wijze waarop aan het eind van het schooljaar overgangsbesluiten genomen gaan worden. De VO-raad heeft een handreiking opgesteld hoe een school kan omgaan met het bevorderingsbeleid en het nemen van voortgangsbeslissingen in dit schooljaar. https://www.vo-raad.nl/nieuws/handreiking-bevorderingsbeleid-in-2019-2020-beschikbaar.

Knelpunt selectiecriteria toekomstige vervolgstudie

De aanpassing van het toetsrooster en het bevorderingsbeleid kan invloed hebben op de toekomstige selectieprocedure in het WO van de leerlingen in de huidige voorexamenklassen. Doordat zij wellicht niet de kans hebben gehad een cijfer op te hogen. Dit kan bijvoorbeeld een knelpunt zijn bij opleidingen waarbij het berekende gemiddelde van het overgangsrapport 5-6 vwo een onderdeel is van de selectiecriteria. De NVS-NVL zal dit onder de aandacht brengen bij de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Inspectie past toezicht tot de zomervakantie aan

Gelet op de meest recente maatregelen van het kabinet in verband met de coronacrisis, past de Inspectie van het Onderwijs tot de zomervakanties het toezicht aan. Lees meer op: https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2020/04/22/aanpassing-inspectietoezicht-tot-de-zomervakanties

 

Verschuiving aanmelddatum HO OCW final 002

 

Aanmelddata HO en Studiekeuzecheck

De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) is verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan studenten die zich door het coronavirus niet op tijd konden aanmelden. Het kan zijn dat bepaalde vormen van de studiekeuzecheck geen doorgang kunnen vinden, omdat deze vraagt om fysieke aanwezigheid van de student. Gezien de haalbaarheid hebben universiteiten na 1 mei geen verplichting meer om een studiekeuzecheck aan te bieden, maar zij zullen zich hier wel zoveel mogelijk voor inspannen.

Daarbij moet specifiek voorkomen worden dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan een hbo-opleiding kan beginnen door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze coronacrisis. Het gaat dan om de mbo-student die door deze crisis nog één of enkele kleine vakken of de stage nog niet heeft kunnen afronden voor 1 september. De hogeschool zal deze student toch toelaten tot het onderwijs. De student heeft vervolgens tot 1 januari 2021 de tijd om het mbo-diploma volledig af te maken. bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2020/03/19/bindend-studieadvies-voor-studenten-uitgesteld-bij-vertraging-door-coronavirus

Aangepaste selectieprocedure & uitslag selectieprocedure opleidingen numerus fixus uiterlijk 15 juni

De deadline voor de afronding van de selectieprocedures wordt opgeschoven van 15 april naar uiterlijk 15 juni. Voor de AD- en bacheloropleidingen zouden de onderwijsinstellingen eigenlijk vóór 15 april de selectieprocedure moeten hebben afgerond. Om dat in de huidige situatie met het coronavirus te kunnen doen, moeten onderwijsinstellingen eventueel afwijken van de voorziene selectieprocedure die vraagt om fysieke aanwezigheid. Onderwijsinstellingen hebben daarom in deze uitzonderlijke situatie de ruimte om deze datum op te schuiven naar uiterlijk 15 juni. Bron: https://www.studiekeuze123.nl/nieuws/corona-en-studiekeuze-deel-2
De 21+ toets en de deficiëntietoetsen zullen bij de HO-onderwijsinstellingen online worden afgenomen.

FAQ examinering en studentzaken in het MBO

De routekaart die het kabinet 6 mei 2020 heeft opgesteld om de samenleving stapsgewijs weer te heropenen, bevat ook ‘next steps’ voor het mbo. Vanaf 15 juni 2020 kunnen scholen de gebouwen breder openstellen voor onderwijsactiviteiten naast examinering, opvang kwetsbare studenten en studie-/werkplekken voor wie dat thuis niet heeft. Tot 15 juni 2020 hanteren de mbo-scholen de met het minister van OCW afgesproken servicedocumenten als werkmodel.
Check:
servicedocument 3.0
https://www.mboraad.nl/publicaties/beleidsinformatiebrief-coronaspecials
https://www.mboraad.nl/corona-faq

Niet alle MBO scholen zullen 15 juni de deuren weer openen. Zadkine (Rotterdam) had in de meivakantie al besloten dit hele schooljaar geen fysiek onderwijs meer te verzorgen. Het reguliere onderwijs begint daar pas weer na de zomervakantie.

Door de economische gevolgen van de coronacrisis kan het tijdelijk lastiger zijn voor de huidige examenleerlingen van het mbo om straks werk te vinden. De Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) pleit in een brief aan de ministers van OCW en SZW voor een plan om deze jongen zoveel mogelijk aan het leren en/of werken te houden. 

Vragenlijst voor mbo-docent en student

Deel je ervaring over impact van de coronacrisis op het beroepsonderwijs. https://ecbo.nl/nieuws/vragenlijst-mbo-docent-en-student-deel-je-ervaring-over-impact-van-de-coronacrisis-op-het-beroepsonderwijs/

Stages van mbo-studenten

Tijdens de coronacrisis gaan de meeste stages van mbo-studenten door, al dan niet in aangepaste vorm. Ook blijft de studievertraging voor een groot deel van de studenten met maatwerk binnen de perken. Deze conclusies trekt de MBO Raad uit de rondvraag van de NOS in mbo-scholen over de effecten van de coronacrisis op stages. https://www.mboraad.nl/nieuws/reactie-mbo-raad-op-nos-onderzoek-vertrouwen-herstel-aanbod-stages%C2%A0

 

Tips voor LOB in coronatijden

Studiekeuzeproces online: wat kan wél?


Handig voor LOB'ers:

Hermien Miltenburg (Wageningen Universiteit en eigenaar van het blog Studiekeuzekind, primair gericht op ouders maar ook interessant voor decanen en studiekiezers) heeft verschillende blogs geschreven over corona en LOB:

Activiteiten vervolgonderwijs in coronatijden

Veel open dagen gaan in verband met de coronamaatregelen helaas niet door. Voor alle MBO, HBO en WO instellingen geldt: vragen stellen aan medewerkers/voorlichters van de opleiding kan altijd via de mail en telefonisch. Verschillende hogescholen en universiteiten bieden daarnaast de mogelijkheid om te chatten met studenten of zoeken naar alternatieven voor hun open dagen, bijvoorbeeld een online open dag.

Updates

Wij doen onze uiterste best deze pagina regelmatig bij te werken. Houd voor updates van de online open dagen en studiekeuze activiteiten in het MBO en Hoger Onderwijs ook KiesMBO, Studiekeuze123, de Vereniging Hogescholen en de websites van de onderwijsinstellingen in de gaten. Over het algemeen worden de presentaties van de onlangs georganiseerde online activiteiten gedeeld op de pagina’s van de mbo-, hbo en wo-onderwijsinstellingen.

Lees ook het kritische artikel op scienceguide dat zonder een goed plan het hoger onderwijs in september niet van start kan gaan en dat studenten zeer kritisch moeten zijn op wat ze de komende tijd beloofd wordt. https://www.scienceguide.nl/2020/05/zonder-plan-geen-serieus-universitair-onderwijs-in-september/

 

Om door te geven aan je leerlingen

LAKS, FNV, NJR: Jongeren claimen plek aan tafel na oproep Rutte

Tijdens de persconferentie van dinsdag 19 mei gaf minister-president Rutte aan dat jongeren moeten kunnen meepraten over de impact van de coronacrisis. ‘Wij vinden het belangrijk dat juist jullie daarover gaan meedenken, want het gaat uiteindelijk om jullie toekomst”, zo sprak de premier richting jongeren. Een oproep die zeer terecht is omdat deze generatie in deze crisis nog steeds ondervertegenwoordigd is in besluitvorming en de media. Daarom hebben het LAKS, FNV Young & United en de NJR de handen ineengeslagen om invulling te geven aan de oproep van de premier. Lees meer op: https://www.laks.nl/jongeren-claimen-plek-aan-tafel-na-oproep-rutte/

 

Vervolgopleidingen van je eindexamenkandidaten

Veel decanen verzamelen rond deze periode de keuzes voor de vervolgopleidingen van de eindexamenkandidaten. Zeer handig voor de (online)speech tijdens de (online)diploma-uitreiking en voor toekomstige LOB-activiteiten met oud-leerlingen. Binnen bepaalde LOB-methodes wordt de mogelijkheid geboden voor het verzamelen van deze gegevens. Maar dat is niet altijd het geval. Gebruikt je school Office 365, dan kun je gebruik maken van Forms. Maar je kunt ook m.b.v. google forms een overzicht maken. Kijk voor uitleg op:
https://support.office.com/nl-nl/article/een-formulier-verzenden-en-antwoorden-verzamelen-2eaf3294-0cff-492d-884d-a1dee909e845
https://support.office.com/nl-nl/article/een-formulier-maken-met-microsoft-forms-4ffb64cc-7d5d-402f-b82e-b1d49418fd9d
https://support.office.com/nl-nl/article/de-formulierresultaten-controleren-en-delen-02859424-341d-406f-b32a-9a0fbaf357af
https://docs.google.com/forms/

 

Les en begeleiden op afstand

 • Op https://www.lesopafstand.nl/ (bron: kennisnet) wordt ondersteuning geboden voor #lesopafstand door per sector tips en good practices te verzamelen en te delen. Zie ook: https://voortgezetleren.nl/lesgeven-op-afstand-begin-met-de-tools-die-je-kent-2/
 • Student in de klas
  Normaal gesproken kun je HvA-studenten uitnodigen in de klas om te vertellen over de overstap van havo naar hbo of van mbo naar hbo. HvA studenten doen dit nu online voor klassen die daar behoefte aan hebben en tijd voor kunnen vrijmaken. Lees meer over ‘student in de klas’. De komende tijd bieden de studenten ook een aantal online workshops aan waar individuele scholieren zich voor kunnen opgeven. Aanmelden kan via ‘wat kan ik doen?’.
 • Betapartners heeft een webpagina voor afstandsonderwijs ingericht met vakspecifieke en didactische tips, materialen en suggesties per vak! Hier vind je voor elk bètavak een pagina met nuttige tips voor afstandsonderwijs, en daarnaast een pagina met ICT-tools die iedereen kan gebruiken.

Interactie en ondersteuning

Hoe begeleid jij het keuzeproces in coronatijden?

Deze lijst is verre van uitputtend. Laten we elkaar helpen en inspireren met tips en goede voorbeelden! Hoe begeleid jij het keuzeproces van je leerlingen en studenten in coronatijden? Waar loop jij tegenaan? Deel het op onze LinkedIn groep 'NVS-NVL Loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning': https://www.linkedin.com/groups/3418387/

Recent is door Voortgezet Leren een praktijkvoorbeeld geschreven over LOB in corona-tijd. Dat verhaal vind je hier: https://www.voortgezetleren.nl/post/zo-ondersteun-je-examenleerlingen-in-hun-studiekeuze-op-afstand/

Ook veel particuliere aanbieders reiken een helpende hand aan de studiekiezer in de vorm van (gratis) online studiekeuzetesten, online studiekeuzebegeleiding of online studiekeuzeadvies. Ook zij zijn welkom om hun aanbieding of tips in de LinkedIn groep te plaatsen.

Kunnen wij jou als LOB'er nog ergens bij helpen als het gaat om LOB in coronatijden? Ook zijn wij benieuwd hoe jullie binnen jouw onderwijsinstelling vormgeven aan de diploma uitreiking.
Laat het ons weten! Mail naar Sandra Mors via s.mors@nvs-nvl.nl