28 items tagged "dvdz2016"

 • A-Vision

  A vision slogan grootA-VISION is een onderwijsadviesbureau dat zich richt op onderzoek, advisering en training bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken en heeft zich als testuitgever gespecialiseerd in het ontwikkelen van digitale, adaptieve tests en online testplatforms.

  Wij bieden het VO digitale instrumenten en rapportagevormen waarmee de leerling optimaal gevolgd en begeleid kan worden.  De leerling krijgt hiermee meer zicht op zijn krachten en kansen, wordt meer betrokken bij het eigen ontwikkelingsproces en kan zijn keuze voor een sector, profiel, vervolgopleiding of beroep beter motiveren.

  Regie, bij wie? Onderzoek waar ons aanbod u kan ondersteunen in uw werk als zorgcoördinator in de veranderende zorgstructuur.  Wij informeren u graag over:
  - capaciteiten (NIO digitaal)
  - didactische vaardigheden (adaptief  ROUTE VO)
  - sociaal-emotionele problematiek (DVL/LVL)
  - inventarisatie onderwijsondersteuningsbehoefte (INVOO)
  - meervoudige intelligentie (MITT)
  - persoonlijke ontwikkeling en loopbaanoriëntatie (PAS Coach)
  - aangeboren voorkeuren en het potentieel van de leerling gekoppeld aan de persoonlijke ontwikkeling, passende studierichtingen en beroepsprofielen (EigenWijzer)
  - inventarisatie basisondersteuning op school-, bestuur- en swv niveau (IBO)

  De Leerling Profielkaart is een rapportagevorm die op basis van testresultaten handelingsadviezen en inzicht in de ondersteuningsbehoefte van de leerling biedt en kan worden ingezet voor de begeleiding van de leerling, het opstellen van het OPP en de indicatie voor toelaatbaarheid.

 • Altra Educé

  logo educeOnderwijs is veel meer dan het overbrengen van kennis. Zeker met de komst van passend onderwijs. Hoe biedt u de ondersteuning die een leerling nodig heeft? Hoe draagt een docent bij aan de dynamiek in de klas? Inzicht in de processen die individuele en groepsproblemen in stand houden is daarbij onontbeerlijk. U heeft behoefte aan een stevige zorgstructuur die de leerling en u ondersteunen wanneer dat nodig is. Altra Educé zorgt met gerichte ondersteuning, advies en interventies dat scholen, docenten en zorgcoördinatoren nog meer kwaliteit kunnen bieden.

  Altra Educé is onderdeel van Altra Onderwijs & Jeugdhulp. Altra heeft tientallen jaren ervaring in het combineren van onderwijs met jeugd & opvoedhulp. Een unieke combinatie. Altra heeft eigen scholen voor speciaal onderwijs en helpt leerlingen in hun ontwikkeling. Zowel op school als thuis. Altra Educé gebruikt deze kennis en ervaring van Altra bij de begeleiding van schoolteams in het reguliere onderwijs. Samen zorgen we dat een kind de ruimte krijgt om zijn talenten te ontwikkelen. Altra Educé helpt u, uw school en uw team om dat te bereiken. Praktisch, met concrete handvatten. Uw vraag, in combinatie met een concreet geformuleerd eindresultaat, bepaalt ons aanbod. Voor een duurzaam resultaat voor school, docent en leerling.

 • Augeo

  AUGEOVERSTERKTAugeo wil ouders en kinderen in de knel vooral bereiken via de mensen om hen heen. Dus via hun familie, buren en vrienden, en via mensen die met ouders en kinderen werken, zoals leerkrachten en huisartsen. We ontwikkelen producten die hen helpen stressvolle en bedreigende opvoedsituaties te signaleren en bij te dragen aan oplossingen. We investeren daarin met onze kennis, betrokkenheid, ervaring en geld.

 • Boom test Onderwijs

  Boom test OnderwijsBoom test Onderwijs geeft tests, toetsen en vragenlijsten uit voor het basis- en voortgezet onderwijs, voor (ortho)pedagogen en kinder- en jeugdpsychologen. De drijfveer is toetsen op maat: leerkrachten en docenten moeten leerlingen kunnen toetsen op het moment dat zij eraan toe zijn. Verder bieden wij een ruim aanbod aan producten voor diagnostiek, behandeling en second opinion. 

 • Bureau Onderwijsconsultenten

  Onderwijsconsulenten 2Onderwijsconsulenten en onderwijszorgconsulenten zijn landelijk kosteloos (wij worden nl. door de Rijksoverheid gesubsidieerd) inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijs(zorg)consulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing of mee te denken rondom bekostigingsvragen/problemen voor leerlingen die bv. verzorging, verpleging of toezicht nodig hebben op school.

 • De agressietrainers

  De agressietrainersBijna 80% van het onderwijsondersteunend en het onderwijzend personeel heeft wel eens te maken met ongewenst gedrag en agressie, van zowel leerlingen als van ouders. Dat is gebleken uit onderzoek van CNV Onderwijs onder zo’n duizend medewerkers. Of het nu gaat om bedreigen, intimideren, schelden of slaan, ongewenst gedrag en agressie hebben een enorme impact op het slachtoffer en de collega’s en is onacceptabel. 

  Als experts in agressiehantering adviseren wij onderwijsinstellingen bij het formuleren van beleid als huisregels en agressieprotocollen en bij het nemen van facilitaire maatregelen om de veiligheid van de medewerkers te vergroten. Daarnaast leren wij onderwijsondersteunend en onderwijzend personeel op praktische wijze hoe leerlingen aan te spreken op ongewenst gedrag en hoe effectief en professioneel om te gaan met verbale en/of fysieke agressie. Wij leren u geen trucs maar laten u eerst ervaren wat agressie met u doet, wat uw primaire reactie is en waar uw persoonlijke grens ligt. Vervolgens leren wij u uzelf te beheersen wanneer u onder spanning staat. Pas daarna leren wij u het ongewenste gedrag van de ander te begrenzen en te beïnvloeden. Leren bij de agressietrainers is doen, ervaren en delen.

  Kijk voor meer informatie op www.agressietrainers.com of bel 088 - 5551666.

 • De regie, bij wie?

  DvdZ2016 cor1Vooruitblik: de Dag van de Zorgcoördinator 2016

  Hoe zorg je ervoor dat de leerling of student zelf eigenaar wordt van zijn ontwikkelingsproces? En is dat voor elke leerling of student mogelijk of wenselijk? Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de zorgplicht? Welke invloed heeft deze manier van werken op de zorgstructuur? Wat is je rol als zorgcoördinator als het gaat om de regie? Dat zijn vragen die op de Dag van de Zorgcoördinator 2016 centraal staan. Tijdens dit congres bezoekt u onder meer een ruim aanbod aan workshops om zelf een antwoord te vinden op deze vragen. Een aantal hoogtepunten staat alvast op deze pagina, alle informatie over de dag vindt u op www.dagvandezorgcoordinator.nl

 • Dedicon

  DediconWie heeft de regie over het lezen van een tekst in een schoolboek of toets? Nu is dat soms de leraar, want leerlingen met een leesbeperking moeten regelmatig wachten tot een tekst wordt voorgelezen. Als ze zelf lezen, komen ze niet toe aan de inhoud. Toch is die vorm van afhankelijkheid niet nodig, er zijn hulpmiddelen die het lezen en studeren ondersteunen zodat leerlingen kunnen presteren op hun eigen cognitieve niveau.

  Bij Stichting Dedicon hebben we veel ervaring met het toegankelijk maken van lesmateriaal voor leerlingen met een leesbeperking. Voor zorgcoördinatoren en andere begeleiders uit het onderwijs is er nu ons nieuwe online kennisplatform: Goede Kennis, over toegankelijke informatie in en rondom het klaslokaal. Leerlingen, ouders, docenten en begeleiders die te maken hebben met dyslexie of visuele beperkingen kunnen hier terecht voor informatie over de educatieve producten van Dedicon en hoe je die kunt inzetten in de klas. De experts van Dedicon delen graag hun kennis over onze producten. En ze geven praktische tips waarmee je direct aan de slag kunt, zowel thuis als in de klas.

 • Diatoetsen

  DiatoetsenvoorDiatoetsen zijn diagnostische taal- en rekentoetsen waarmee u bovendien de ontwikkeling van uw leerlingen kunt volgen. De toetsen zijn landelijk genormeerd voor de verschillende leerjaren vanaf groep 6 van het basisonderwijs tot en met de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De resultaten laten zien hoever een leerling is met taal en rekenen in termen van de Nederlandse referentieniveaus, voor Engels in termen van het Europese referentiekader. De digitale rapportages geven direct een beeld van hoe de leerling, de klas en de school ervoor staat. Daarnaast geven ze u handvatten voor gerichte ondersteuning van de leerling, onder andere met Diaplus, het  remediërende materiaal voor de leesvaardigheid in het Nederlands of Engels. 

 • DilemmaManager

  030216 DilemmaManager logoIn hoeverre kan een jongere regie voeren? Zelfregie begint bij inzicht in wie je bent en wat je nodig hebt. Maar hoe faciliteer je de jongere hierin? Hoe stimuleer je een jongere tot zelfregie? Het begint bij inzicht in gedrag: inzicht in wie de jongere écht is en inzicht in wie jij bent als begeleider. DilemmaManager biedt inzicht in gedrag met praktische en laagdrempelige tools die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Naast tools voor jongeren biedt DilemmaManager mogelijkheden voor professionals. Om zelf te kunnen reflecteren op de eigen rol/professie of om de methode in te zetten op school.

  www.jongerenengedrag.nl

 • Frantzen, Reehorst & van Rossum

  Frantzen Reehorst van RossumMeer regie bij de leerling – maar hoe?

  Frantzen, Reehorst & van Rossum biedt methodieken en docententrainingen waarmee dat lukt.

  Sociale competenties

  -          Positieve groepsvorming (mentorprogramma Positieve Klas).
  -          Sociale vaardigheden (Mag ik meedoen? en Zal ik me even voorstellen?).
  -          Sociale werknemersvaardigheden (Vaardig op stage; BPV-project).

   Scrum@school

  -          Didactiek voor effectief samenwerkend leren. Opbrengsten bij leerlingen: eigenaarschap, zelforganisatie, persoonlijke ontwikkeling, betere leerhouding, 21st Century Skills.

  www.sociaalvaardig.nl
  www.scrumatschool.nl

 • Gelukskoffer

  GelukskofferKinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling. Dat is de missie van de Gelukskoffer. Het wetenschappelijk onderbouwde programma stimuleert kinderen zichzelf en de ander te leren kennen en vertrouwen, de basis om krachtig en positief in het leven te staan.

  Gelukskoffer biedt trainingen aan voor o.a. kindercoaches, zorgcoördinatoren,  gedragsspecialisten, intern begeleiders, die individueel of in kleine groepjes (maximaal 6) kinderen begeleiden.

  De methodiek is een ontdekkingsreis (6 bijeenkomsten voor het kind en 1 ouderbijeenkomst) waarin het kind op zoek gaat naar zijn eigen kracht, zijn eigen mogelijkheden en de invloed die het heeft op zijn manier van denken. Een bewezen effectieve kant-en-klare interventie gebaseerd op de positieve psychologie te gebruiken bij kinderen (van 8 t/m 12 jaar) met als doel:

  o      vergroten van zelfvertrouwen 

  o      bewust worden en stimuleren van de eigen kracht 

  o      een positief zelfbeeld  

  o      ontdekken van eigen invloed op geluksgevoel 

  o      verantwoordelijkheid nemen 

  o      ontdekken van de eigen talenten 

  o      verbeteren van de sociale omgang                  

  Pas als het goed gaat met het kind zelf, kan het goed zijn voor een ander en de wereld om zich heen.

  Ons doel? Ieder kind in zijn kracht! 

 • Ijsselgroep

  logo IjsselgroepIJsselgroep is van ‘wat werkt’ in het klaslokaal. We helpen de onderwijspraktijk innoveren en richten ons op het vergroten van het vakmanschap van de leerkracht en de interactie met het kind. Leerkracht moet weer een geuzennaam worden. Maar dan moeten leerkrachten wel de gereedschappen geboden worden om het vak naar een hoger plan te tillen. IJsselgroep wil en kan daar een effectieve bijdrage aan leveren.

   

 • IntoWords

  visiriaEffectieve ondersteuning bij lezen en schrijven: IntoWords

  IntoWords ondersteunt leerlingen met (o.a.) dyslexie goed bij hun lees- en schrijfproblemen en draagt bij aan de zelfredzaamheid. IntoWords is laagdrempelig en thuisgebruik is inbegrepen. Er is IntoWords voor o.a Windows, Chromebooks en Android-tablets. Met IntoWords kan de leerling zich richten op de inhoud van de tekst. Het doet er niet toe of teksten gemakkelijk of moeilijk zijn, IntoWords leest vrijwel alles voor. IntoWords ondersteunt ook bij het schrijven bijvoorbeeld door een woordenlijst, of een hele slimme woordvoorspeller. Op zoek naar effectieve ondersteuning? Kijk voor meer informatie op www.IntoWords.nl

 • IVIO@School

  IVIO2IVIO@School biedt afstandsonderwijs aan kinderen met lichamelijke en fysieke belemmeringen.

 • KindOK

  KindOkMijn naam is Irene Volbeda en ik ben, behalve  moeder en oma, trainer, counsellor en therapeute.  Mensen, jong of oud(er)  begeleiden om zelf de regie over hun eigen leven te voeren of (weer) in handen te krijgen is de basis waar vanuit ik werk, met daarbij als grondgedachte:

  “ Je bent goed zoals je bent.”

  Voor kinderen en jongeren werk ik graag met de methode  “Rots en Water”, een psycho-fysieke weerbaarheidstraining die is ontwikkeld door Freerk Ykema.  

   

   

  In een Rots en Watertraining de volgende onderdelen aan bod:

  1. Leren waar jouw eigen sterke (en minder sterke) punten zitten
  2. Hoe ga je om met jouw  eigen grenzen en die van anderen.
  3. Welke keuzes maak je en wat zijn daarvan de gevolgen?
  4. Sterk te staan tegen onrecht (pesten) en opkomen voor jezelf.
  5. (Zelf)  vertrouwen, betrouwbaarheid en respect.
  6. Gaan voor jouw dromen en idealen.

  We gaan met deze thema’s aan de slag door middel van allerlei fysieke oefeningen en opdrachten. Pas na de oefeningen en opdrachten wordt er  gesproken over de opgedane  ervaringen.  Door deze lijfelijke ervaring is de impact van wat er tijdens de training gebeurt bij veel deelnemers  vaak groot.

  www.kindok.nl
  info@kindok.nl

 • Medilex Onderwijs

  Logo Medilex Onderwijs CursusMedilex Onderwijs organiseert jaarlijks meer dan 100 congressen en cursussen voor professionals in het onderwijs, zonder enige vorm van sponsoring of subsidie. Wij organiseren kennis om onderwijsprofessionals hun dagelijkse werk nóg beter te laten doen. Onze deelnemers ervaren onze programma’s als actueel, direct toepasbaar en interactief.

  Door onze onafhankelijkheid zijn er bij ons geen taboeonderwerpen of trainers die ingezet moeten worden omdat ze nu eenmaal in dienst zijn. We kijken wat er leeft in het onderwijs en passen daar ons aanbod op aan. 

  Wij organiseren kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

  Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor onze deelnemers een objectief beeld kunnen vormen.

  Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

  Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

  Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers om onze programma's voortdurend te verbeteren. Voor een overzicht van ons uitgebreide aanbod, gaat u naar www.medilexonderwijs.nl/vo

 • Nederlands Jeugdinstituut

  Nederlands Jeugd InstituutIeder kind in Nederland groeit veilig en gezond op en krijgt de ondersteuning die het nodig heeft, thuis of op school. Dát is waar het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) voor gaat. We doen dat door kennis, advies en praktische hulpmiddelen aan te bieden op basis van de laatste inzichten. Daarmee voeden we overheden, (onderwijs)instellingen en professionals die zich met jeugd- en opvoedingsvraagstukken bezighouden.

  Het NJi helpt u bij het maken van de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp. We brengen het bestaande regionale ondersteuningsaanbod van jeugdhulp en onderwijs binnen uw gemeente integraal in kaart. Ook helpen we u inzicht te krijgen in de problemen die er spelen in wijken en op scholen en zoeken samen met u naar oplossingen hiervoor. Dit doen we onder andere door het geven van advies op maat aan de hand van gesprekken bij u in de gemeente of op school, het organiseren van landelijke- of regionale bijeenkomsten of het aanbieden van de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp: een praktisch meet- en sturingsinstrument voor samenwerkingsverbanden en gemeenten.

 • Onderwijs van nu

  logo Onderwijs van nuOnderwijs van nu is de uitgever van een serie toonaangevende boeken voor iedereen met zorgtaken in het onderwijs: Zorgcoördinator van nu, Mentor van nu en Docent van nu helpen onderwijsprofessionals om hun eigen rol en positie te ontdekken en vorm te geven. Deze boeken zijn hard op weg om standaardwerken te worden in het voortgezet onderwijs. OsmoConsult verzorgt trainingen en opleidingen vanuit synergetisch perspectief: mensen slagen als ze de eigenheid van de ander erkennen, synergetisch kunnen denken en communiceren, verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag en wanneer zij bereid zijn te groeien en zich te ontwikkelen.

 • Siriz

  SIRIZIn uw werk als zorgcoördinator heeft u wellicht te maken (gehad) met leerlingen die onbedoeld zwanger zijn geraakt. Een onbedoelde zwangerschap is een complexe situatie, voor het meisje zelf, maar ook voor haar omgeving. Siriz biedt zorg en ondersteuning aan iedereen die te maken krijgt met een onbedoelde zwangerschap. Daarnaast geeft Siriz, voorlichtingslessen op school. We maken jongeren bewust en weerbaar op het gebied van seksualiteit, relaties, grenzen en prenatale ontwikkeling om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. Kom langs op onze stand en maak kennis met de lesprogramma’s die Siriz biedt en/of schrijf u in voor de workshop over de begeleiding aan jonge moeders en vaders op het MBO.

EasyTagCloud v2.8